سوالات متداول
اگر در یک ماه اشتباها لیست حقوق دو بار ارسال شود، چگونه میتوان آن را اصلاح نمود؟

این اشتباه از طریق سیستم قابل اصلاح نبوده و فقط میتوان با ارسال نامه به واحد مالیاتی مربوط مراتب را اعلام کرد تا در زمان رسیدگی مدنظر قرار بگیرد.

به شرکتهای معدنی و فرآوری معدن چه معافیتهای قانونی تعلق میگیرد؟

براساس ماده 132 ق.م.م درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد .

در رسیدگی به حسابهای بانکی اگر واریز توسط وابستگان درجه اول باشد این مشکل به چه صورت قابل اثبات است ؟

در اینصورت اگر با ارائه اسناد و مدارک ثابت شود وجهی که به حساب شخص واریز شده بابت درآمد مشخص نبوده موضوع مطالبه مالیات از آن تراکنش منتفی خواهد بود .

رسیدگی به حسابهای بانکی در چه صورتی انجام میشود؟

رسیدگی به حسابهای بانکی براساس قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه های اجرایی مربوطه و با توجه به ارسال حسابهای افراد از مراجع نظارتی مورد رسیدگی قرار می گیرد و براساس اعلام قوه مجریه مبالغ بالای پنج میلیارد توسط بانک مرکزی جهت بررسی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی ارسال و مورد بررسی قرار میگیرد.

آیا دفاتر نمایندگی بیمه نیز موظف به ارسال صورت معاملات فصلی میباشند؟

طبق ماده169 ق.م.م کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی گروه اول و اشخاص مشول ارزش افزوده مکلف هستند که صورت معاملات فصلی خود را ارسال نمایند.

درصورتیکه بارنامه بنام شخص حقیقی صادر شود و در دفاتر شرکت ثبت گردد ، آیا در رسیدگی مورد قبول واقع میشود؟

اگر بارنامه بنام شخص حقیقی باشد مورد قبول در هزینه های شرکت نبوده و موجب ردی دفاتر یا برگشت هزینه های می شود. مگر اینکه اسناد و مدارک مثبته دیگری به اداره امور مالیاتی ارائه شود و حاکی از انتقال کالاهای مربوطه از شخص حقیقی به شخص حقوقی باشد، که در این صورت موضوع در واحدهای مالیاتی قابل بررسی خواهد بود .

عدم ثبت مشخصاتی از قبیل کد ملی و نام و نام خانوادگی فروشنده در فاکتورهای فروش، در زمان رسیدگی چه مشکلاتی را در بر خواهد داشت؟

براساس ماده 147و 148 ق.م.م اگر فاکتور فاقد مشخصات خریدار یا فروشنده باشد موجب برگشت هزینه ها می شود و اگر تأثیر در درآمد شرکت ایجاد نماید موجب ردی دفاتر نیز می گردد .

اگر شرکتی در اواخر سال مالی ضمانتنامه بانکی دریافت کند و به دلیل عدم ارائه مستندات از طرف بانک ، ثبت را در اوایل سال مالی بعد انجام دهد،دفاتر آنها رد میشود؟

اگر اثبات شود مدارک سال بعد به شرکت واصل شده و شرکت در دفاتر ثبت نموده است مشکلی وجود ندارد در غیر این صورت با توجه به اهمیت موضوع هیئت سه نفری برابر اختیار ماده 21 آئین نامه تحـریر دفـاتر می تواند دفاتر را قبول کند .