سوالات متداول
اظهارنامه مربوط به مودی فوت شده چگونه تکمیل و ارسال میشود؟

در صورتیکه مودی قبل از سال عملکرد فوت نموده باشد امکان ارائه اظهارنامه در سامانه وجود نخواهد داشت و در صورتیکه طی سال عملکرد فوت نموده باشد ، نماینده وراث میبایست از ابتدای سال تا تاریخ فوت برای مودی متوفی اظهارنامه ارسال نماید و برای بقیه سال ،وراث میبایست ثبت نام الکترونیکی مشارکتی انجام داده و اظهارنامه مشارکتی اختیاری تسلیم نمایند. و در صورتیکه در سال جاری فوت شده باشد نماینده وراث طبق سنوات گذشته باید از ابتدای سال تا انتها برای مودی متوفی اظهارنامه ارسال نمایند.

آیا درآمد شرکتهای مدنی و یا درآمدهای مربوط به فعالیتهای مضاربه ای از مالیات معاف هستند؟

درآمد شرکت‌های مدنی(اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد و  در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است

 

در صورتیکه مالک ،ملک خود را به اجاره واگذار کند و خود ملک دیگری را برای سکونت اجاره نماید، درآمد مشمول مالیات چگونه محاسبه میشود؟

طبق ماده 55 ق.م.م هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگر  برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم می‌گردد از کل مال‌الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.

در صورتی که صاحبخانه ملک خود را بفروشد ، قرارداد صاحب خانه با مستاجر به قوت خود باقی است یا اینکه مستاجر باید با صاحب خانه جدید قرارداد دوباره امضا کند؟

در زمانیکه فروشنده مالک ملک بوده و اقدام به انجام تعهدی کرده و حقوق مکتسبه ای بری شما ایجاد شده ، طرفین میبایست نسبت به آثار آن پایبند باشند لذا بعد از هرگونه نقل و انتقال بر روی ملک مورد اجاره ، حقوق ایجاد شده برای مستاجر تا زمان انقضاء قرارداد اجاره پابرجاست.

تفاوت مالیات با نرخ صفر و معافیت مالیاتی با اشخاص غیرمشمول مالیات چیست؟

برای اشخاص غیرمشمول مالیات که طبق ماده 2 ق.م.م مشخص شده اند ، انجام هیچ تکلیف قانونی وجود ندارد . اما در مالیات به نرخ صفر و استفاده از معافیت مالیاتی مودیان دارای تکالیف قانونی طبق مقررات مختلف شامل ارائه دفاتر و اظهارنامه و … میباشند.

اگر مودی شرکت تجاری باشد اوراق مالیاتی باید به چه اشخاصی ابلاغ شود؟

مطابق ماده 206 ق.م.م اگر مودی شرکت تجاری یا سایر اشخاص حقوقی باشد ، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود.

پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع ق.م.م که به شیوه تهاتری نجام نشود ، از مبلغ چند میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه بانکی خواهد بود؟

مطابق نبصره 3 ماده 147 ق.م.م پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود ، از مبلغ 50 میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه بانکی خواهد بود.

به استناد کدام ماده قانونی مودی میتواند به دلیل غیرعادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی تقاضای تجدید رسیدگی کند؟

مطابق ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای جدید رسیدگی شود ، وزیر امور اقتصاد و دارایی میتواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا میباشد.