سوالات متداول
در صورتی که فرایند ابلاغ به درستی رعایت نگردد،مرجع صلاحیت دار به منظور رسیدگی و دادرسی مالیاتی ، کدام مرجع است؟

در اینصورت مرجع صلاحیت دار به منظور رسیدگی و دادرسی مالیاتی ، هیئت حل اختلاف مالیاتی ماده 216 ق.م.م است و با درخواست مودی و نوشتن لایحه با اشاره به ماده 216 ق.م.م میتوان پرونده مالیاتی را در مرجع مربوطه گشود.

مامور ابلاغ در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی چه مواردی را باید تصریح و امضا کند؟

طبق ماده 204 ق.م.م باید محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال را به عدد و حروف – نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه نسبتی با مودی دارد – نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده 203 این قانون ، را باید ذکر نماید.

آیا شرکتها پس از تسلیم اظهارنامه انحلال مکلف به اخذ دفاتر قانونی هستند یا خیر؟

طبق ماده 208 قانون تجارت شخصیت حقوقی شرکتهای منحله تا ختم امر تصفیه به قوت خود باقی میباشد ، بنابراین اخذ دفاتر قانونی الزامی است.چنانچه بعد از ثبت انحلال تا ختم امر تصفیه درآمدی تحقق یابد که مشمول مالیات به نرخ خاص موضوع تبصره 2و3 ماده 115 نباشد مشمول پرداخت مالیات بردرآمد خواهد بود.

در چه مواقعی صدور صورتحساب از حیث مالیاتی موضوعیتی نخواهد داشت؟

برابر تبصره2 الحاقی به ماده 8 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 ق.م.م که طی بخشنامه 96/5/25 سازمان امور مالیاتی ابلاغ گردید: در صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم این آیین نامه ، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند، برای معاملات خود تا سقف 5% حدنصاب معاملات کوچک موضوع تبصره 3 قانون برگزاری مناقصات الزامی به صدور صورتحساب نخواهند داشت.

اگر برگ تشخیص مالیات اشتباها به نام شخص دیگری صادر شده باشد چه کار باید کرد؟

در اینصورت باید شخصی که اشتباها به نام او برگ تشخیص مالیات صادر شده است به برگ تشخیص اعتراض نماید و با ارائه اسناد و مدارک لازم ، ضمن طرح پرونده در هیات حل اختلاف برابر تبصره یاد شده برگ تشخیص مجددا به نام مودی واقعی صادر و مالیات از وی مطالبه خواهد شد.

جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث چه مقدار میباشد؟

مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره2 ماده26 ق.م.م عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 26 ق.م.م موجب تعلق جریمه ماده192 (جریمه عدم تسلیم اظهارنامه ) نخواهد بود.

در اظهارنامه شراکتی ، به منظور تقسیم درست معافیت 101 زمانیکه یکی از شرکا فوت میکند ، نوع شراکت را چگونه میبایست تعریف کرد؟

در اظهارنامه شراکتی هنگامی که یکی از مودیان فوت کرده و ورثه جایگزین آن میشوند می بایست نوع شراکت وراث قهری و نوع شراکت شرکا اختیاری انتخاب گردد.

مودیانی که در یک ملک شریک هستند چگونه می بایست اظهارنامه ملک مورد نظر را ثبت نمایند؟

در اظهارنامه اجاره املاک اظهارنامه شراکت وجود ندارد به همین خاطر می بایست هر فرد به صورت مجزا اقدام به ثبت و ارسال اظهارنامه نماید.